Elektrorevize se zabývají kontrolou, správou a evidencí veškerých zařízení, které jakýmkoliv způsobem využívají elektrický proud. Cílem elektrorevize je předejít hrozícím úrazům elektrickým proudem, případně škodám na majetku.

Elektrorevizí můžeme označit komplexní prohlídkou a kontrolou veškerých elektrický zařízení zejména z pohledu bezpečnosti. V praxi se rozlišuje několik druhů elektrorevizí. Jsou jimi vstupní, pravidelné a mimořádné elektrorevize. Z hlediska subjektu elektrorevize pak rozlišujeme revize elektroinstalací, hromosvodů, strojů a ručního nářadí.

Vykonávání elektrorevizí na území České republiky přikazují tři zejména tři zákony:

  • zákon č. 102/2001 Sb. – pojednává o odpovědnosti výrobce
  • zákon č. 378/2001 Sb. – věnuje se pracovněprávní odpovědnosti
  • zákon č. 401/1964 Sb. – týká se soukromé sféry, občanské odpovědnosti

Požadavky na výkon elektrorevizí pak určují normy. Základní normou je ČSN 33 1500. Tato státní norma určuje, které elektrické zařízení podléhají nutnosti absolvování elektrorevize. Dále také stanovuje revizní lhůty – časové intervaly, v kterých je nutné vykonávat pravidelné elektrorevize. Na tuto normu navazuje několik dalších norem, vyhlášek a nařízení.

Zajištění revize patří mezi základní povinnosti provozovatelů elektrických instalací, spotřebičů a hromosvodů. Revize je nutno opakovat v pravidelných intervalech podle typu prostředí a dalších parametrů.

Neplnění této povinnosti může mít za následek nejenom tučnou pokutu, ale i ohrožení zdraví i života osob.

Revize dělíme na výchozí, pravidelné a mimořádné.

Výchozí revize elektro:
Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se většinou provádí u nové elektroinstalace. Výchozí revize elektroinstalace bude následně zapotřebí například při kolaudaci. Pro nové odběrné místo, kde bude následně umístěn elektroměr, bude zapotřebí výchozí revize elektroinstalace odběrného místa ČEZu. Při předložení této výchozí revize elektro a Vaší přihlášky k odběrnému místu Vám bude osazen elektroměr.

Periodická revize elektro:
Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se provádí dle normy ČSN 33 1500 viz. níže lhůty revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V. Revize elektroinstalace se nejčastěji provádějí po 5 letech. Periodickou revizí elektroinstalace se zjišťuje celkový stav elektroinstalace a elektrorozvodů. Při zhoršení stavu elektroinstalace a následné zjištění závad, které se musí odstranit, aby se zachoval bezpečný chod elektroinstalace a elektrorozvodů do budoucna a tím předešlo k úrazům elektrickým proudem.

Mimořádná revize elektro:
Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se provádí po úpravách nebo opravách elektroinstalace. Většinou tyto revize budou vyžadovány při kolaudaci nebo u kontroly jiného správcovského institutu. Touto revizí elektro se zjišťuje celkový stav opravené elektroinstalace a jestli elektroinstalace bude schopna bezpečného provozu.

Lhůty revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů – podle prostředí
1. normální 5 let
2. studené 3 roky
3. horké 3 roky
4. vlhké 3 roky
5. mokré 1 rok
6. se zvýšenou korozní agresivitou 3 roky
7. s extrémní korozní agresivitou 1 rok
8. prašné s prachem nehořlavým 3 roky
9. s otřesy 2 roky
10. s biologickými škůdci 3 roky
11. pasivní s nebezpečím požárů 2 roky
12. pasivní s nebezpečím výbuchu 2 roky
13. venkovní 4 roky
14. pod přístřeškem 4 roky
   
Revize elektroinstalace a elektrorozvodů – podle výskytu osob
1. prostory určené pro shromažďování více než 250 osob. (v kulturních nebo sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy, apod.) 2 roky
2. zděné obytné a kancelářské budovy 5 let
3. rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení 3 roky
4. objekty provedené ze stavebních hmot stupeň hořlavosti C2, C3 2 roky
5. pojízdné a převozné prostředky 1 rok
6. prozatímní zařízení staveniště 0,5 roku

Při zjištění závad po revizi elektroinstalace a elektrorozvodů je třeba se následně domluvit na jejich odstranění osobou oprávněnou provádět práce na elektrických zařízeních. Po odstranění závad se potvrdí jejich odstranění v revizní zprávě. Závady by se neměly podceňovat, aby nevzniklo nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

 

Kontakt                                       Reference                                      Ceník
Translate »