Elektro revize jsou specifickou revizí (odbornou kontrolou) prakticky všech typů elektrických systémů a zařízení, jakkoliv spjatým s elektrickým proudem – zabývá se tedy komplexní kontrolou všech elektrických přístrojů, nástrojů, elektroinstalací, ale také hromosvodů. V mnohých případech jsou tyto inspekce vyžadovány souborem zákonných bezpečnostních norem a jejich hlavnim cílem je právě bezpečnost (především předcházení úrazům či škodám na majetku).

 •  Výchozí revize elektroinstalací před uvedením do trvalého užívání (nutné ke kolaudaci)
 •  Revize elektroinstalací pro zajištěné bezpečnosti provozu, osob a majetku
  • v objektech třídy A – bez nebezpečí výbuchu
  • v objektech třídy B – s nebezpečím výbuchu
  • v objektech třídy C – s nebezpečím výbuchu výbušin
  • vše včetně systému ochrany před bleskem (hromosvody) a uzemnění
 •  Výchozí, pravidelné a mimořádné revize
 •  Revize elektroinstalací včetně prostorů s nebezpečím výbuchu
 •  Výchozí a pravidelné revize hromosvodů (systému ochrany před bleskem-LPS) a uzemnění
 •  Revize strojních zařízení
 •  Revize ručního elektrického nářadí a spotřebičů a jejich evidence
 •  Při provádění pravidelných revizí, Vám zajistíme hlídání termínů a revize budeme provádět v daných termínech
 •  Během provádění revize Vám opravíme zjištěné závady a revizní zprávu předáme již bez závad
 •  Přihlášky k odběru elektrické energie, komunikace s ČEZ.

Výsledky elektro revize Vám dodáme v papírové nebo v elektronické podobě.

Nastane-li úraz elektrickým proudem u osoby používající zařízení či instalaci, je platný doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění. Neexistence revizní zprávy elektro zařízení je vždy pokládána za důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel objektu či zařízení, na němž úraz nastal. Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá platnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.

Při provádění elektro revizí se zaměřujeme především na bezpečnost a revizi provádíme tak, že elektrické zařízení je skutečně zkontrolováno.

V případě potřeby se vám při revizi elektrického zařízení samozřejmě prokážeme platnými dokumenty. Tyto dokumenty nás opravňují k provádění revizí elektrických zařízení.

Vlastníci nemovitostí mají povinnost provádět revize elektroinstalací

Revize elektrických rozvodů a instalací a také hromosvodů patří k povinnostem vlastníka nemovitosti. Tuto povinnost provádět revize máme v České republice zakotvenou v právních i prováděcích předpisech dlouho a pojišťovny jsou v případě porušení nekompromisní – zpravidla pojistnou událost krátí nebo neuznají zcela.

Bohužel se stává častěji, než bychom si přáli, že se stane porucha elektrické instalace. K haváriím zpravidla dochází v noci, a proto se jedná o jedny z nejdražších havárií. Provádět revize elektroinstalace je proto více než vhodné, abyste těmto haváriím předcházeli!

Revizi elektrických zařízení musí provádět revizní technik elektro, který má příslušné oprávnění revizi provádět. Jako doklad vystavuje technik revizní zprávu s popisem elektrického zařízení a naměřenými hodnotami.

 

Kontakt                                       Reference                                      Ceník
Translate »