Neexistují žádná zařízení ani metody, které by umožňovaly modifikovat přírodní atmosférické úkazy do té míry, že by mohly zabránit výbojům blesku. Údery blesku do staveb, nebo v jejich blízkosti (nebo inženýrských sítí spojených se stavbami) jsou nebezpečné pro lidi, samotné stavby, jejich obsah a instalace stejně jako pro inženýrské sítě. Proto je nutné použití opatření pro ochranu před bleskem.

Vznik a účinky blesku

Blesky vznikají při bouřkové činnosti. Podle vzniku se rozlišují bouřky :
z tepla – kdy se země v určitém místě zahřívá intenzivním slunečním zářením a ohřáté vrstvy vzduchu nad povrchem země jako lehčí stoupají vzhůru
frontální – při nichž následkem postupu studené fronty vytlačuje studený vzduch teplý vzduch směrem nahoru
orografické – při nichž jsou spodní vrstvy teplého vzduchu následkem terénního vyvýšení vytlačovány větrem vzhůru

V kapičkách vody nebo ledu dochází ke vzniku a k rozdělování elektrických nábojů. Kladně nabité částečky se shromažďují v horní a menší množství ve spodní části bouřkového mraku, který může dosahovat výšky až přes 10 km se spodním okrajem ve výšce 1 až 2 km, a záporný náboj se hromadí ve střední části a převažuje ve spodní. Blesk nejčastěji vzniká překročením elektrické pevnosti vzduchu mezi mrakem a zemí, kdy vzniká vodivý kanál pro vzestupný/sestupný pozitivní/negativní výboj.

Elektromagnetický impulz (LEMP) vyvolává tyto účinky : tepelné, mechanické, elektrodynamické, kombinované, jiskření a elektromagnetické.

Druhy revize hromosvodů:

Výchozí revize hromosvodů:
Tato revize se provádí po nové montáži hromosvodu. Výchozí revizí hromosvodu se zjistí, jestli hromosvod je v celém rozsahu schopný bezpečného provozu. Tyto revize hromosvodu budete potřebovat například pro kolaudaci objektu. Revize hromosvodu se nejčastěji provádějí v lhůtách 4 roky dle normy EN 62305-3.

Periodická revize hromosvodů:
Tato revize hromosvodu se provádí u většiny objektů po 4 letech dle normy EN 62305-3 ed.2. Rozhodně by jste tuto revizi hromosvodu neměli podceňovat. Touto revizí hromosvodu zjistíte, jestli se stav Vašeho hromosvodu nezhoršil a jestli bude zapotřebí znovu hromosvod přizemnit nebo naměřené hodnoty jsou dostačující. Periodickou revizí hromosvodu a tím zjištění celkového stavu hromosvodu předejdete nebezpečí poškození Vašeho majetku nebo toho nejdůležitějšího – Vašeho zdraví. Další věc proč nepodceňovat revize hromosvodu je Vaše pojistka na nemovitost. Pojišťovna by nemusela plnit po předložení propadlé revize hromosvodu.

Mimořádná revize hromosvodů:
Tato revize hromosvodu se provádí například po úderu blesku do objektu, nebo po demontáži hromosvodu ohledně opravy střechy, zateplení objektu a následné montáže hromosvodu zpět apod… Mimořádnou revizí hromosvodu se zjistí, jak byl hromosvod po úderu blesku poškozen. Po opravách střech většinou hromosvod usazuje firma, která střechu opravovala a tak by mimořádná revize hromosvodu mohla zjistit nedostatky po následné montáži.

Lhůty revize hromosvodů:
  1. Kritické systémy úplná revize 1 rok
  2. Ostatní 2 a 4 roky

Při zjištění závad po revizi hromosvodu je dobré se domluvit na jejich odstranění. Závady by se měly odstranit v co nejkratším termínu, aby nedošlo k poškození majetku nebo k újmě na zdraví. Po odstranění závad je třeba potvrdit jejich odstranění v revizní zprávě.

Kontakt                                       Reference                                      Ceník
Translate »